OFERTA KURSÓW

DIETETYKA W MEDYCYNIE CHIŃSKIEJ – KURS PODSTAWOWY [3 dni]

Kurs ma na celu przedstawienie holistycznej wiedzy o żywieniu, która umożliwia skuteczne zapobieganie chorobom oraz ich leczenie w zgodzie z prawami natury. Medycyna chińska opiera się na założeniu, że w ciele człowieka i  w świecie przyrody ciągle zachodzą zmiany, a utrzymanie zdrowia i zapobieganie chorobie ma ścisłym związek ze świadomym podążaniem za tymi zmianami i ciągłym regulowaniu równowagi energetycznej organizmu.

Kurs adresowany jest do wszystkich, których interesuje holistyczne podejście do człowieka. Nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie z zakresu teorii medycyny chińskiej. Na początku kursu omówione są podstawowe pojęcia i koncepcje medycyny chińskiej:  yin i yang, pięć przemian, itd.

Program zajęć:

 • TERMIKA POKARMÓW: pokarmy ciepłe, neutralne i chłodne termicznie w dietetyce energetycznej
 • SMAK ENERGETYCZNY POKARMÓW: produkty kwaśne, gorzki, słodkie, ostre i słone oraz ich wpływ na witalność organizmu
 • fizjologia Potrójnego Ogrzewacza – jak regeneruje się organizm
 • cykl odżywczy i cykl kontrolny pięciu elementów w dynamice energetycznej ciała
 • jakie produkty spożywcze stosować, a czego unikać, by codziennym żywieniem wzmacniać organizm
 • wewnętrzne i zewnętrzne czynniki chorobotwórcze: wilgoć, śluz, suchość, zimno, gorąco, wiatr
 • jak rozpoznawać choroby we wczesnym stadium i jak im zapobiegać?
 • stany nadmiaru i stany niedoboru
 • „zegar narządów” – dobowy cykl obiegu energii w narządach
 • elementy diagnozy z języka
 • Niedobór qi, niedobór krwi, niedobór yang, niedobór yin
 • Zastój qi, nadmiar yang, zimna wilgoć, gorąca wilgoć, śluz, zastój krwi

DIETETYKA PROFILAKTYCZNA I LECZNICZA TRADYCYJNEJ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ  [7 części x 2dni]

Celem siedmioczęściowego kursu na temat dietetyki według medycyny chińskiej jest przedstawienie wiedzy o  żywieniu zgodnie z  prawami natury.
Wiedza ta pozwala dostosować sposób odżywiania do indywidualnych potrzeb energetycznych organizmu człowieka, zmieniających się dynamicznie w  interakcji z  otaczającym światem. Podejście to zakłada uwzględnienie zarówno czynników zewnętrznych (strefa klimatyczna, cykliczne zmiany pór roku, pogoda), jak i  wewnętrznych uwarunkowań (indywidualna konstytucja, przejściowe stany zaburzenia równowagi energetycznej). Dietetyka według medycyny chińskiej jest oparta na wiedzy zweryfikowanej przez kilka tysięcy lat obserwacji wpływu różnych czynników na zdrowie człowieka i  jest w  związku z  tym systemem uniwersalnym, skutecznym na każdej długości i  szerokości geograficznej.

Wiedza o  energetycznej naturze pokarmów, określanej jako termika i  smak produktów spożywczych, pozwala dostosować sposób odżywiania do aktualnych potrzeb organizmu. Dzięki świadomemu odżywianiu można nie tylko wzmacniać witalność organizmu i  zapobiegać zachwianiu równowagi Yin i  Yang (które prowadzi do choroby), ale również stopniowo odzyskać zdrowie. Wiedza ta znajduje więc zastosowanie zarówno w  profilaktyce, jak i  terapii rozmaitych schorzeń za pomocą diety. Jest to metoda bezinwazyjna, całkowicie naturalna i  powszechnie dostępna, bazująca na umiejętnym stosowaniu pożywienia, napojów oraz popularnych ziół i  przypraw.

Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem takich umiejętności, czy to do celów własnych, czy w  związku z  wykonywanym zawodem (lekarz, dietetyk, naturoterapeuta i  inne zawody). W  trakcie siedmiu dwudniowych spotkań można szczegółowo zapoznać się z  fizjologią człowieka według medycyny chińskiej, jak również nauczyć się podstaw diagnozy (uwzględniającej obraz języka, wygląd i  koloryt twarzy, cechy budowy ciała, zgłaszane objawy, itp.), by trafnie zdefiniować wzorzec patologii i  ustalić adekwatną strategię leczenia schorzeń.

Program zajęć:

 1. Wprowadzenie:
  Tao – współzależność,  komplementarność i interpretacja Yin i  Yang w  dietetyce według medycyny chińskiej; dietetyka jako jeden z  filarów profilaktyki i  terapii w  medycynie chińskiej; uwzględnianie zewnętrznych i  wewnętrznych czynników w  doborze diety (strefa klimatyczna, pora roku, aktualne warunki pogodowe, konstytucja pacjenta, aktualny stan zdrowia pacjenta); wpływ pożywienia na samopoczucie fizyczne i  stan emocjonalny człowieka
 2. Wzorce dysharmonii Yin i Yang:
  wzorce nadmiaru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania; wzorce niedoboru – przyczyny, przykłady, ogólne strategie postępowania; zewnętrzne i  wewnętrzne przyczyny zaburzeń energetycznych w  organizmie (patogenne wpływy zewnętrzne, emocje, odżywianie)
 3. Dobowy cykl obiegu energii („zegar narządów”)
  – maxima i minima energetyczne narządów
  – implikacje praktyczne – prawidłowy rytm posiłków, optymalny tryb życia
 4. Podstawowe substancje ciała – Qi, Płyny, Esencja, Krew
  – rola substancji fizjologicznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego
  – patologiczne formy energii – Wiatr, Gorąco, Wilgoć, Śluz
 5. Fizjologia i patologia Potrójnego Ogrzewacza
  energetyczna charakterystyka organów Yin i  Yang pięciu elementów; rola obiegów czynnościowych Wątroby, Serca, Śledziony i  Trzustki, Płuc i  Nerek w  procesach metabolizmu z  punktu widzenia medycyny chińskiej; wytwarzanie Qi, Płynów, Esencji i  Krwi w  Potrójnym Ogrzewaczu; dysfunkcje Potrójnego Ogrzewacza – przyczyny powstawania Wiatru, Wilgoci, Śluzu, Zimna, Gorąca, Zastoju
 6. Cykl odżywczy i cykl kontrolny w modelu Pięciu Elementów – definicja, ilustracja przykładami ze świata przyrody, z  dziedziny psychologii emocji oraz z  zakresu wzajemnego oddziaływania smaków.
 7. Klasyfikacja smaków według przynależności do Pięciu Elementów:
  – profilaktyka: smaki informacyjne i zasady gotowania według Pięciu Przemian
  – leczenie: smaki terapeutyczne w leczeniu podstawowych wzorców dysharmonii
 8. Klasyfikacja pokarmów według natury termicznej i właściwości energetycznych:
  tabele przyporządkowań produktów spożywczych; przyczyny pozornych rozbieżności w klasyfikacjach produktów według Pięciu Elementów; klasyfikacja grup produktów od najbardziej yang do najbardziej yin; klasyfikacja metod obróbki pokarmów według Yin i  Yang i  Pięciu Elementów (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie, suszenie, peklowanie, kiszenie, itd.)
 9. Podstawowe wzorce patologii – patomechanizm, przyczyny, objawy (z uwzględnieniem elementarnych informacji z zakresu diagnozy z twarzy i  z języka), zalecenia dietetyczne i  proste receptury ziołowe (na bazie ziół europejskich) stosowane w  ich leczeniu:
  – niedobór Qi, niedobór Yang, niedobór Krwi, niedobór Yin z  pustym gorącem
  – zastój Qi, nadmiar Yang, nadmiar płynów  – gorąca wilgoć, nadmiar płynów – zimna wilgoć

10. Różnicowanie i  identyfikowanie syndromów, ustalanie strategii leczenia oraz zalecenia dietetyczne i  zastosowanie ziół europejskich w  najczęstszych dolegliwościach (przeziębienie, grypa, zaburzenia trawienia, bolesne menstruacje, bezsenność, zaparcia, osteoporoza, dolegliwości klimakteryjne, hipotermia, bóle głowy, nadciśnienie, arterioskleroza, inne).

 1. Powtórzenie wiadomości: fizjologia potrójnego ogrzewacza i cztery filary zdrowia; czynniki wywołujące zaburzenia energii (zasada BA GANG); smak i termika jako podstawowe cechy charakterystyczne produktów spożywczych i  ziół; zasady przeprowadzania wywiadu z  pacjentem
 2. Funkcje obiegu czynnościowego Śledziony i trzustki oraz Żołądka; przebieg meridianów elementu Ziemi
 3. Powiązania organów elementu Ziemi z innymi organami (zegar narządów, związek według warstwy, cykl odżywczy, cykl kontrolny)
 4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Ziemi, Yi jako aspekt elementu Ziemi
 5. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Ziemi
 6. Wzorce patologii Śledziony i Żołądka – przyczyny, objawy i strategie leczenia pożywieniem:
  – niedobór Qi Śledziony
  – niedobór Yang Śledziony
  – opadanie Qi Śledziony
  – krwawienia na tle niedoboru Qi Śledziony
  – nagromadzenie zimna i  wilgoci w  Śledzionie
  – gorąco i  wilgoć w  Śledzionie i  Żołądku
  – nadmiar zimna w  Żołądku
  – nadczynność Ognia Żołądka
  – niedobór Yin Żołądka
  – zastój pożywienia w  Żołądku
  – zbuntowane Qi Żołądka
 1. Funkcje obiegu czynnościowego Płuc i Jelita Grubego, przebieg meridianów elementu Metalu
 2. Płuca i skóra a odporność, instynkt samozachowawczy i  potencjał regeneracji organizmu
 3. Zależności między organami elementu Metalu i innymi narządami
 4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Metalu, Po jako aspekt elementu Metalu
 5. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Metalu

5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Płuc
– niedobór Yin Płuc
– nadmiar zimnego śluzu w  Płucach
– nadmiar gorącego śluzu w  Płucach
– atak zimnego wiatru na Płuca
– atak gorącego wiatru na Płuca
– atak wiatru i  suchości na Płuca
– zimna wilgoć w  jelicie grubym
– pierwotna gorąca wilgoć w  jelicie grubym
– wtórna gorąca wilgoć w  jelicie grubym
– niedobór płynów w  jelicie grubym

 1. Funkcje obiegu czynnościowego Nerek i Pęcherza Moczowego, przebieg meridianów elementu Wody
 2. Element Wody jako podstawa fizycznej egzystencji człowieka; koncepcja Ming Men
 3. Zależności między organami elementu Wody i innymi narządami
 4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Wody, Zhi jako aspekt elementu Wody

5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
– niedobór Qi Nerek
– niedobór Yang Nerek
– niedobór Nerek z  nagromadzeniem wody
– niedobór Yin Nerek
– niedobór Jing Nerek
– brak połączenia między Qi Nerek a  Qi Płuc
– nadmiar zimnej wilgoci w  pęcherzu moczowym
– gorąca wilgoć w  pęcherzu moczowym

 1. Wpływ emocji na zdrowie człowieka
 2. Funkcje obiegu czynnościowego Wątroby i Pęcherzyka Żółciowego, przebieg meridianów elementu Drewna
 3. Zależności między organami elementu Drewna i innymi narządami
 4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Drewna, Hun jako aspekt elementu Drewna
 5. Zastosowanie smaków w leczeniu zaburzeń Drewna
 6. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Wątroby –
  – niedobór Krwi Wątroby
  – niedobór Yin Wątroby
  – niekontrolowane wznoszenie się Yang Wątroby
  – wiatr Wątroby
  – zastój Qi Wątroby
  – ogień Wątroby
  – gorąco i wilgoć w  Wątrobie
  – zimno w  kanale Wątroby
  – niedobór Qi Pęcherzyka Żółciowego
  – Ogień Pęcherzyka Żółciowego
  – Ogień Wątroby atakuje Żołądek
  – Ogień Wątroby atakuje Płuca
 1. Funkcje obiegu czynnościowego Serca i Jelita Cienkiego, przebieg meridianów elementu Ognia
 2. Element Ognia jako wyraz subtelnych aspektów egzystencji człowieka (świadomość, postrzeganie świata, emocje)
 3. Zależności między organami elementu Ognia i innymi narządami
 4. Rys psychologiczny, budowa ciała, rysy twarzy i predyspozycje zdrowotne osoby typu Ognia, Shen jako aspekt elementu Ognia
 5. Wzorce patologii – przyczyny, objawy, strategie leczenia:
  – niedobór Qi Serca
  – niedobór Krwi Serca
  – niedobór Yang Serca
  – niedobór Yin Serca
  – Ogień Serca
  – zimny gęsty śluz blokuje kanały Serca
  – gorąco i śluz blokują kanały Serca
  – gorąco i wilgoć w  jelicie cienkim
  – zimno i  wilgoć w  jelicie cienkim
 6. Diagnoza z języka – interpretacja cech języka:
  – „mapa” narządów na języku
  – ruchliwość, długość, szerokość, grubość, kształt, kolor ciała języka
  – stopień nawilżenia, grubość, kolor i  rodzaj nalotu
  – pęknięcia, rysy, rozmieszczenie obszarów pozbawionych nalotu na powierzchni języka, itd.
 1. identyfikacja powszechnych objawów według syndromów medycyny chińskiej jako warunek skutecznej terapii
  – kaszel
  – katar
  – ból gardła
  – podwyższona temperatura
  – pocenie się
  – zaparcie
  – bóle pleców
  – ból głowy
  – zawroty głowy
  – nadciśnienie
  – bezsenność
  – zaburzenia menstruacji
  – impotencja
  – inne
 2. Opis działania i terapeutyczne zastosowanie pokarmów:
  – zboża
  – warzywa
  – owoce
  – mięsa
  – ryby
  – nabiał
  – tłuszcze
  – przyprawy i  zioła

3. Co to znaczy „zdrowe odżywianie” w  XXI wieku?

Na życzenie słuchaczy w  ramach każdej sesji można dodatkowo:
– omówić najważniejsze aspekty dietetyki akademickiej (np. komplementarność białek, biodostępność składników mineralnych z  pożywienia, zasady obróbki termicznej z  zachowaniem wartości odżywczych, zasady racjonalnego odżywiania w  diecie wegetariańskiej, itd.)
– na przykładzie wybranych syndromów i  ich objawów przeanalizować analogie między zasadami leczenia dietą z  punktu widzenia dietetyki akademickiej i  dietetyki chińskiej (niedokrwistość, osteoporoza, arterioskleroza, itp.)
Oba systemy bowiem uzupełniają się wzajemnie i  wnoszą cenne informacje do wiedzy o  funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. W  obecnych warunkach optymalnym rozwiązaniem wydaje się integrowanie podejścia Wschodu i  Zachodu, by z  pożytkiem dla jak najszerszego grona ludzi skutecznie stosować wiedzę o  racjonalnym odżywianiu zgodnie z  prawami przyrody.

ZDROWIE KOBIETY | Jak pielęgnować witalność i  dobre samopoczucie we wszystkich okresach życia?

Program w  skrócie:
1. filozoficzne podstawy medycyny chińskiej – jak żyć w  zgodzie z  naturą
2. dzieciństwo – wzmacnianie środkowego ogrzewacza i  korzenia życia
3. dojrzewanie – nadejście “czerwonego smoka”
4. przeciwdziałanie dolegliwościom menstruacji
5. wspieranie i  regulowanie płodności – dla pań i… dla panów
6. wzmacnianie kobiety podczas ciąży – odżywianie w  kolejnych miesiącach ciąży
7. powrót do pełni sił po porodzie
8. wspieranie laktacji
9. elementy masażu dla dzieci – podstawowe dolegliwości dziecięce (gorączka, kaszel, biegunka, kolka)
10. sekrety pielęgnowania urody po piątym cyklu życiowym (czyli po 35-tym roku życia) – żywienie i  proste zabiegi dla podtrzymania witalności skóry i  włosów, giętkości ciała, itp.
11. naturalne metody w  łagodzeniu dolegliwości wieku okołomenopauzalnego (bezsenność, uderzenia gorąca, labilność emocjonalna, spontaniczne poty, itp)
12. jak utrzymać pełnię sił na jesieni życia
Podczas zajęć zostaną podane liczne przepisy kulinarne i  receptury ziołowe wspierające zdrowie kobiety na poszczególnych etapach życia.

KURSY W MIASTACH

WARSZAWA

Akademia Medycyny Chińskiej
„Centrum Sztuk Zdrowotnych”

Strona internetowa»

GDAŃSK

Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej „TOMO”

Strona internetowa»

KRAKÓW

Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia

Strona internetowa»

POZNAŃ

centrum edukacji
„Orkiszowe Pola”

Strona internetowa»

PRZEJDŹ DO PROFILU WYKŁADOWCY

ZOBACZ WIĘCEJ